Ker­šu­čio rais­to Ka­lė­da ap­lan­kė ne tik Rai­ti­nin­kus

Rai­ti­nin­kų kai­me, ku­ris ka­dai­se bu­vo pa­da­lin­tas Aly­taus ir Va­rė­nos ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bėms, yra Ker­šu­čio rais­tas. Bu­vęs jis įspū­din­gai di­de­lis, bet pra­ėju­sio am­žiaus tar­pu­ka­rio me­tais rais­tas pra­dė­tas me­lio­ruo­ti, to­dėl šiuo me­tu ge­ro­kai su­ma­žė­jo. Pa­sak Rai­ti­nin­kų kai­mo ben­druo­me­nės va­do­vo Juo­zo Ado­mai­čio, rais­te gy­ve­na tik­ras lie­tu­viš­kas Ka­lė­da. Bė­da ta, kad me­lio­ra­to­rių iš­gąs­din­tas il­gai ne­si­ro­dė žmo­nėms, tik pas­ta­rai­siais me­ta­is iš­drą­sė­jo.
Šios Ka­lė­dos – jau ant­ro­sios, kuo­met iš Ker­šu­čio rais­to iš­lin­dęs Ka­lė­da kar­tu su Rai­ti­nin­kų gy­ven­to­jais ap­lan­kė kraš­te gy­ve­nan­čius žmo­nes. Ka­lė­da pa­bu­vo­jo Mer­ki­nė­je, Mak­niū­nuo­se, Ry­liš­kiuo­se, Mie­žo­ny­se, Su­bar­to­ny­se, Jau­ja­kai­my­je, Ga­lin­tan­ko­je ir, ži­no­ma, Rai­ti­nin­kuo­se.
Lan­ky­ta­si ne tik pas ben­druo­me­nės na­rius, bet ir ki­tus kraš­tie­čius, pa­lai­kan­čius ir re­mian­čius ben­druo­me­nės veik­lą. Taip pat Ka­lė­da pa­svei­ki­no ir vie­ti­nių kraš­to įstai­gų dar­buo­to­jus: ug­nia­ge­sius, bib­lio­te­ki­nin­kes, par­da­vė­jas, kai­my­ni­nes ben­druo­me­nes, mu­zie­ji­nin­kus, Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko dar­buo­to­jus, pa­šti­nin­kę ir Rai­ti­nin­kų bei Mer­ki­nės se­niū­ni­jų dar­buo­to­jus, se­niū­nai­čius.
Šios šven­tės snie­go pa­šykš­tė­jo, ro­ges te­ko pa­lik­ti rais­te, to­dėl Ka­lė­da su pa­gal­bi­nin­kais ju­dė­jo lė­tai. Ko ne­spė­jo ap­lan­ky­ti šie­met – ti­ki­si per ki­tas Ka­lė­das pa­svei­kin­ti. Sa­ko: „Svar­bu ge­ri vi­sus me­tus bū­kit, o ta­da ne­ti­kė­to sve­čio, iš­lin­du­sio iš Ker­šu­čio rais­to, tik­rai su­lauk­si­te po me­tų.“
„A.N.“ informacija / Fotografija: Algimantas Černiauskas, Juozas Drobnys, Reda Adomaitienė, Onesa Dvareckienė, Milda Dereškevičienė, Asta Drobnienė, Dovilė Didžiulienė.
Dėkojame įmonėms ir organizacijoms, prisidėjusioms prie Kalėdos dovanų krepšelio turinio: laikraščiui Alytaus naujienos , Alytaus Policijos Bendruomenės Pareigūnai , Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras , Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka , Tele2 Lietuva, EUROPE DIRECT Alytus , Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba , Alytaus rajono vietos veiklos grupė ir žinoma visiems mūsų bendruomenės nariams mokantiems nario mokestį (nes iš tų lėšų buvo pirkti saldumynai), ir dar atskirai labai dėkojame tiems kurie papildomai skyrė lėšų. savo laiko, bei pastangų!